agenda

Niets van 21/10/17 tot 27/10/17.
ontwikkeling van het kind

ontwikkeling van het kind
Ook op onze school zijn er kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan op het gebied van sociaal- en emotionele ontwikkeling zijn of bij leerachterstanden, maar er zijn ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben. In de kleutergroepen wordt er door de onderwijsassistenten o.a. extra aandacht gegeven aan leerlingen die een taal- en/of spraakachterstand hebben. Enkele leerlingen krijgen buiten de groep extra begeleiding omdat zij een ‘rugzak’ vanuit hetspeciaal onderwijs ontvangen. Zij krijgen tevens ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er enkele leerlingen die extra begeleiding krijgen, dat gefinancierd wordt vanuit het Samenwerkingsverband Rijnstreek. Dit is een organisatie waarin regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs samenwerken, om een optimale leerlingenzorg te realiseren.

Het zorgproces wordt bewaakt door onze interne begeleiders (IB-ers). De organisatie van onze leerlingenzorg is omschreven in een zorgplan.
De IB-ers bewaken het proces, voeren gesprekken met de leerkrachten over de leerlingenzorg en onderhouden de externe contacten:
• Schoolbegeleidingsdienst MHR (Midden Holland & Rijnstreek)
• PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg)
• ZAT (ZorgAdviesTeam)
• SBO (Speciaal BasisOnderwijs)
• SO (Speciaal Onderwijs-clusterscholen)
• JSO (Jeugd Samenleving en Opvoeding)
• Centrum voor Jeugd en Gezin; www.cjgalphenaandenrijn

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders