agenda

Niets van 21/10/17 tot 27/10/17.
cito toetsen

Door regelmatig te toetsen op het gebied van rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolgd en wordt, indien nodig, extra individuele aandacht gegeven. De resultaten worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).

Vanaf groep 2 worden, twee keer per jaar, volgens een toetskalender, verschillende CITO-toetsen afgenomen. Door middel van individuele- en groepsoverzichten worden de resultaten nauwkeurig bijgehouden en geanalyseerd. Als een bepaald leerstofgebied onvoldoende wordt beheerst dan wordt er, in overleg met de intern begeleider, een handelingsplan gemaakt. In een dergelijk plan beschrijven we waarom een kind extra hulp nodig heeft, aan welke doelen we gedurende een periode willen gaan werken (6 – 9 weken), hoe we die doelen denken te gaan bereiken (materialen en middelen) en hoe we vaststellen of de doelen bereikt zijn.

De leerlingen van groep 7 doen in het voorjaar mee aan de CITO-entreetoets. Dankzij deze toets kunnen wij het volgende te weten komen:
• Aan welke leerstofonderdelen moet in de hele groep nog aandacht besteed worden?
• Op welk gebied heeft het individuele kind een eventuele achterstand?

De leerlingen van groep 8 doen in de maand februari mee aan de CITO-eindtoets. In deze toets wordt de kennis en vaardigheid op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en studievaardigheid getoetst. Het is een betrouwbaar hulpmiddel bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Ouders worden op de hoogte gesteld van de resultaten. Met het tweede en derde rapport worden de resultaten van de behaalde cito scores meegegeven. Om dit goed te kunnen begrijpen is het handig om onderstaande toelichting te raadplegen.

10-03-11 Toelichting voor ouders bij Grafiekenoverzicht

 

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders