agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang. Het heeft een gunstige invloed op het welbevinden van het kind en de prestaties. Voor ons is het dan ook één van de uitgangspunten: wij willen dat u daadwerkelijk betrokken bent bij de ontwikkelingen en gebeurtenissen op school. Wij ontmoeten u graag op school tijdens ouderavonden, inloopbijeenkomsten, schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten, voorlichtings- of gespreksavonden. Wij informeren u, via de Parro-app, email of Sweelincknieuws, over alle belangrijke gebeurtenissen, over algemene schoolzaken en vooral over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als u ons op de hoogte houdt van gebeurtenissen die voor ons van belang zijn. Regelmatig doen wij een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen bij de organisatie daarvan.

Oudervertelavond
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd door de nieuwe leerkracht(en). Het doel van deze avond is dat u de leerkracht(en) vertelt wie uw zoon/dochter is. Wat zijn de sterke eigenschappen en wat zijn de minder sterke eigenschappen? Welke bijzonderheden zijn van belang om te weten: bv. medicijn gebruik, allergieën of eetgewoontes enz.

Informatieavond
Deze avond wordt aan het begin van het schooljaar, georganiseerd. U krijgt dan informatie over het lesprogramma en de diverse activiteiten, die in de groep plaatsvinden. U ontvangt hiervoor kort na het begin van het schooljaar een uitnodiging. Daarnaast vindt die avond de jaarvergadering van de MR en SR plaats.

Spreekmomenten (10 – minuten – gesprekken)
Ieder jaar stellen we een drietal momenten vast, waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om met ons te spreken over de resultaten en de vorderingen van uw kind. Ook kunt u voorafgaand aan het gesprek het schoolwerk van uw kind inkijken.
Bij het eerste en tweede rapport, worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor het zogenaamd tien minuten gesprek. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden d.m.v. een strookje dat de kinderen meekrijgen. Aan de hand van de ingevulde strookjes bepalen wij de tijd waarop u wordt verwacht. Voor het laatste rapport is er een spreekavond op uitnodiging. De groepsleerkracht nodigt dan een aantal ouders uit om het een en ander door te spreken. Ook kunnen de ouders zelf aangeven of zij de leerkracht willen spreken.

Rapporten
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een rapport. De rapporten worden uitgereikt in de maanden:
• febr / maart
• juni /  juli
Bij het eerste en tweede rapport wordt tevens een overzicht meegegeven van de behaalde CITO- scores. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 7.

Kijkavond/middagen
Tweemaal in het schooljaar is het mogelijk om samen met uw kind(eren) het schoolwerk, op school te komen bekijken. Het schoolwerk ligt ‘s avonds of na schooltijd in de klas klaar. Het is niet de bedoeling om dan uitvoerig over het werk met de leerkracht te praten. Mocht u dat toch graag willen, dan kunt u altijd een afspraak maken.

Sweelincknieuws
Eens in de maand wordt het Sweelincknieuws per e-mail verspreid. Deze nieuwsbrief geeft alle belangrijke informatie die voor die periode van belang is, zoals: mededelingen van school, ouderavonden, organisatieveranderingen, feesten, oproepen, enz. Op deze manier blijft u op de hoogte en krijgen de kinderen niet iedere keer losse briefjes mee. Mocht uw e-mailadres wijzigen of als u de nieuwsbrief niet ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. U kunt ook regelmatig op de website kijken. Hier zullen wij het nieuws wekelijks gaan bijhouden.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders