agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
moeilijk en ongewenst gedrag

Als er sprake is van moeilijk of zelfs grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen zal daar actief op gereageerd worden en zullen er waarschijnlijk (tijdelijke) extra omgangsregels afgesproken worden.

In het directeurenoverleg is voor SCOPE scholen een verwijderingsprocedure afgesproken. “Bij ernstige verstoring van de rust en veiligheid binnen de school en als de belangen van andere leerlingen in het geding komen” (ter beoordeling aan de schoolleiding) voorziet een stappenplan in verwijdering uit de groep voor een bepaalde periode, via schorsing, tot verwijdering van school. Hoewel gehoopt wordt dat het nooit zal voorkomen, valt het niet uit te sluiten dat een leerling geschorst en uiteindelijk van school verwijderd moet worden. Dit kan alleen maar in zeer uitzonderlijke situaties en pas nadat er diverse interne stappen zijn genomen. Alle betrokkenen, ouders/verzorgers, leerkrachten, directie, onderwijsinspectie, leerplichtambtenaar, het schoolbestuur en het samenwerkingsverband worden volgens deze procedure ingelicht. Deze laatste instantie is van belang omdat zij door de inspectie worden bevraagd op het aantal thuiszitters. Dit is van toepassing bij schorsing langer dan 1 dag. Een schorsing mag maximaal een week duren. Deze aanpassing valt binnen de wetgeving van het Passend Onderwijs. Als er sprake is van verwijdering, heeft de school de verplichting om (samen met de ouders) op zoek te gaan naar een nieuwe passende school.

Het stappenplan van onze school geeft een idee wat de extra omgangsregels kunnen zijn en hoe de school hier me om gaat.

Stappenplan moeilijk en ongewenst gedrag

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders