agenda
 • 19/02/18

  Spreekmiddag / avond

   

 • 21/02/18

  Spreekmiddag / avond

   

 • 23/02/18

  Continurooster gr. 5 t/m 8 14.15 uur vrij

   
nieuwsbrief

januari 2018

 

Code ORANJE en ROOD

Brengt klimaatverandering met zich mee dat er vaker een waarschuwing door het KNMI zal worden gegeven? En hoe blijven wij alert op code oranje en rood?

Donderdag 18 januari jl. gold een code rood-waarschuwing. Er waren scholen, ook in Alphen aan den Rijn, die om deze reden hun leerlingen tijdens de code rood-uren niet over straat lieten gaan (school-thuis verkeer, bezoeken andere locaties zoals gymzalen e.d.) om onveilige situaties zoveel mogelijk te vermijden. Bij ons zijn leerlingen wel over straat gegaan, terwijl dit geen veilige situatie was. Dit is uitgebreid besproken in het team.

Onze verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we de volgende afspraak onder uw aandacht brengen:

Bij een code rood-waarschuwing gaan we niet met leerlingen over straat, laten we ze niet buitenspelen en laten we ze niet zonder ouders over straat gaan (school-thuisroute).

Bij code oranje overweegt en beslist de schoolleiding of leerlingen over straat kunnen gaan.

 

VAKANTIEROOSTER

Het vakantierooster voor schooljaar 2018 – 2019 is weer vastgesteld.

 

Jaarmarkt                   19 sept. 2018

Herfstvakantie            22 okt. t/m 26 okt. 2018

Kerstvakantie              24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019

Voorjaarsvakantie        25 febr. t/m 1 mrt. 2019

Goede vrijdag              19 apr. 2019

Pasen                           22 apr. 2019

Meivakantie                 23 apr. t/m 3 mei 2019

Koningsdag                  27 apr. 2019 (in de vakantie)

Hemelvaart                  30 mei en 31 mei 2019

Pinsteren                     10 juni 2019

Zomervakantie             22 juli t/m 30 aug. 2019

 

CITOTOETSEN

In de maanden januari en februari worden in de groepen 2 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen voor de verschillende vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.  Dit is voor zowel de kinderen als de leerkrachten een hele klus. Zeker omdat er veel kinderen ziek zijn of zijn geweest. Een aantal kinderen moet de toetsen aangepast of individueel maken. We zijn dan ook heel blij dat onze RT-ers, studenten en oud-collega’s ons hierbij helpen. Op het rapport kunt u binnenkort lezen hoe de toetsen gemaakt zijn.

 

RAPPORT

Op vrijdag 16 februari zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar ontvangen. De rapporten moeten uiterlijk vrijdag 9 maart weer ingeleverd zijn.

 

BESPREEKAVONDEN VAN FEBRUARI 2018

In februari staan er de gebruikelijke bespreekavonden gepland naar aanleiding van het eerste rapport. De eerste avond is maandagavond 19 februari en de tweede avond is woensdagavond 21 februari. Vanaf vrijdag 9 februari kunt u de digitale planner zelf weer invullen.

In groep 7 zullen de gesprekken deze keer 15 minuten duren, zodat er tijd is om de prognose voor het Voortgezet Onderwijs te bespreken. Het is de bedoeling dat de kinderen bij dit gesprek aanwezig zijn. Bij de gesprekken zal ook Christien Oskam, de IB-er van de bovenbouw, aanwezig zijn.

In groep 8 worden de definitieve adviezen voor het Voortgezet Onderwijs besproken. Hier zijn ook de kinderen bij aanwezig. De gesprekken zullen op meerdere momenten plaatsvinden. U krijgt hier nog bericht over via de leerkracht.

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

In de komende periode gaan we bespreken hoe we volgend schooljaar de groepen, en de leerkrachten die voor de groepen gaan staan, kunnen gaan samenstellen. Daarvoor is het o.a. belangrijk te weten hoeveel kinderen er in een groep zitten. Dit is vooral belangrijk voor het vormen van de kleutergroepen. Wilt u daarom uw kind inschrijven als het dit kalenderjaar vier jaar wordt, zodat wij met uw kind rekening kunnen houden bij het vormen van de groepen.

 

OUD PAPIER.

Elke week staan er op vrijdag, op de stoep bij het toegangshek, een tweetal containers.

Het papier kan ’s ochtends tot 12 uur in de containers gedaan worden.

( met uitzondering van de schoolvakanties)

 

BELANGRIJKE DATA

Zie de website www.jpsweelinck.scopescholen.nl

 

De Medezeggenschapsraad/ MR op de J.P. Sweelinckschool

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, die gezamenlijk de school belangen behartigt. De MR brengt afhankelijk van het onderwerp advies uit of geeft instemming. De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken en beslissen over het beleid van de school.

Wat doet de MR?

De afgelopen periode hebben we ons onder andere bezig gehouden met hernieuwde protocollen, opleidingen van de leerkrachten, staken in het onderwijs, toekomstplannen lezen, opbrengsten van het onderwijs dat uw kind ontvangt, en de gezonde school.

Wanneer u als ouder in de MR zit, mag u in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar u kunt zaken waar u zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar u als ouder instemmingsrecht over hebt:

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar u officieel instemmingsrecht over hebt, mag u als MR ook advies uitbrengen. U kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de verkeersveiligheid rond de school
 • de invulling van het schoolreisje
 • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

U zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

OPROEP!

Dit schooljaar zijn wij op zoek naar 1 nieuwe ouder die plaats zouden willen nemen in de MR. We vergaderen ongeveer 1 keer per 6-8 weken.
Lijkt het u leuk en zinvol, heeft u frisse ideeën of kennis die binnen school gebruikt kunnen worden, bent u positief kritisch en iemand die goed feedback kunt geven? Dan nodigen wij u uit om plaats te nemen in de MR. U kunt een keer meekijken; de vergaderingen zijn openbaar. Een berichtje naar één van de leerkrachten, ouders of aanmelden via mrjpsweelinck@youscope.nl is voldoende.

De MR bestaat momenteel uit:
Leerkrachtgeleding
Marten Venema
Anja Terwee
Yvonne Hogenes

Oudergeleding
Marcel Sep
Bridget Laros

vacature

2018-01-26 Sw. nieuws jan.

 

 

 

 

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders