agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
leerlingvolgsysteem en toetsen

METHODETOETSEN

Door regelmatig de methodetoetsen op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen af te nemen, wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolgd. De resultaten worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Door middel van individuele- en groepsoverzichten worden de resultaten nauwkeurig bijgehouden en geanalyseerd. Als een bepaald leerstofgebied onvoldoende wordt beheerst dan wordt er, in overleg met de intern begeleider, een handelingsplan gemaakt. In een dergelijk plan beschrijven we waarom een kind extra hulp nodig heeft, aan welke doelen we gedurende een periode willen gaan werken, hoe we die doelen denken te gaan bereiken (materialen en middelen) en hoe we vaststellen of de doelen bereikt zijn.

CITOTOETSEN

Twee keer per jaar, volgens een toetskalender, worden er verschillende CITO toetsen afgenomen. In groep 2 worden er toetsen afgenomen die betrekking hebben op het voorbereidend lezen en voorbereidend rekenen. Vanaf groep 3 worden de hoofdvakken Rekenen, Spelling, Technisch en Begrijpend lezen getoetst.

Uitleg over citotoetsen

EINDTOETS

De leerlingen van groep 8 doen in de maand april/mei mee aan de verplichte eindtoets. Wij gebruiken hiervoor de eindtoets van ROUTE 8. Met deze eindtoets laat het kind zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten.

De leerkracht geeft het definitieve schooladvies voor het voorgezet onderwijs vóór 1 maart tijdens een ouder en kind gesprek. Dit advies is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De toets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de zgn. referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving.

Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend. Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De school bepaalt zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders