agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
medezeggenschapsraad

Missie

De medezeggenschapsraad is het door ouders en leerkrachten gekozen orgaan dat op een pro-actieve en betrokken wijze een bijdrage wil leveren aan een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op de J.P. Sweelinckschool.

Werkwijze
Onze werkwijze kenmerkt zich door:
– een open en transparante houding jegens onze achterban; we fungeren als klankbord voor zowel de ouders als de directie van de school;
– ervoor zorgdragen dat de raad vroegtijdig wordt betrokken bij (beleids)zaken die impact hebben op het reilen en zeilen van de school, opdat de medezeggenschapsraad op zorgvuldige wijze haar standpunt kan bepalen;
– indien nodig zelf met idee├źn te komen, middels gevraagd of ongevraagd advies;
-een open en directe, positief kritische en constructieve houding aan in het overleg met de directie en ouders.

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 7x per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar.
In het Sweelinck nieuws worden ouders regelmatig geïnformeerd over de onderwerpen die op de agenda van de medezeggenschapsraad staan.

Wettelijk kader
De Medezeggenschapsraad heeft een aantal rechten.
1) Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie verstrekken die de raad nodig heeft om goed te functioneren;
2) Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de raad. Bijvoorbeeld de samenstelling van de formatie, vakantieregeling, financieel beleid, aanstelling of ontslag van de schoolleiding etc;
3) Instemmingsrecht
Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad instemmen.
Te denken valt daarbij aan zaken als veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school en vaststelling of wijziging van het schoolplan.
De rechten van de medezeggenschapsraad staat in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op //www.infowms.nl/

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders