agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
pestprotocol

Pesten is een probleem dat in alle lagen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Het is niet reƫel te veronderstellen dat we pesten op school geheel kunnen voorkomen, omdat we dit niet geheel in eigen hand hebben. De bron van pesten kan buiten de school liggen, maar wel doorspelen in en om school. In die zin is de problematiek van het pesten vrijwel niet te ontlopen.

Het pestprotocol hebben wij opgesteld met als doel:
“Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.
Een pestprotocol alleen, is niet voldoende om een eind te maken aan het pestprobleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken. Dit protocol wordt tenminste eenmaal per jaar onder de aandacht van het team gebracht en waar nodig aangepast/vernieuwd. De leerkrachten zijn er mede daardoor op gericht pesten te voorkomen en signalen van pesten te signaleren.

Leerkrachten en de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit PESTPROTOCOL.
28-11-2017 pestprotocol JPS

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders