agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     




octaaf

In schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met onze zorggroep “Octaaf”.

In deze groep zitten maximaal 10 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, die bovengemiddelde aandacht en begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen hebben extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van technisch lezen, taal en rekenen. Gedragsproblemen mogen bij deze leerlingen niet de overhand hebben. Elke dinsdag- en donderdagochtend worden deze leerlingen in een eigen klaslokaal begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Het uitgangspunt van Octaaf is ieder kind zoveel mogelijk passende ondersteuning te bieden, waarbij het kind zich op zijn eigen niveau en tempo kan en mag ontwikkelen. Ook wordt in Octaaf actief aandacht besteed aan talentontwikkeling van de leerlingen. Met deze manier van ondersteuning willen we tevens het welbevinden van deze leerlingen bevorderen. De andere dagdelen zitten ze in hun eigen groep en hebben ze, waar nodig, aangepast werk.

Voor elke leerling van Octaaf wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven, waarin de eigen leerlijnen van de leerling worden omschreven. De te behalen doelen op de verschillende vakgebieden voor het schooljaar en de te volgen werkwijze wordt hierin opgenomen. Ook wordt een uitstroomverwachting in het OPP aangegeven. De meeste leerlingen uit Octaaf stromen uit naar Praktijkonderwijs of VMBO-Basisgerichte Leerweg met Leerwegondersteuning. Het OPP wordt bij de start van het schooljaar met de ouders (vanaf groep 7 ook met het kind erbij) besproken.

In februari en in juni zijn de evaluatiemomenten met ouders, kind, groepsleerkracht, Octaafleerkracht en IB-er en worden de resultaten besproken en de doelen waar nodig bijgesteld. Ook wordt tijdens deze evaluaties met elkaar nagegaan of Octaaf inderdaad de passende ondersteuning is die de leerling nodig heeft.





Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995



SCOPE scholengroep



(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders